Metallien pintakäsittelytöiden sopimusehdot

Tegnologiateollisuus ry:n pintakäsittelytoimialaryhmä on hyväksynyt vuonna 2007 nämä sopimusehdot ja suosittaa niitä käytettäväksi pintakäsittelyä koskevissa toimituksissa.

1. Yleistä, soveltamisalue

Näitä sopimusehtoja sovelletaan pintakäsittelyalan toimituksissa sekä soveltuvin osin toimituksissa, joihin osina liittyy pintakäsittelytyötä, yhdessä yleisten alihankinehtojen MET 03 kanssa, mikäli sopijapuolet suullisesti tai kirjallisesti ovat sopineet.

2. Tarjouspyyntö ja tarjous

Tarjouspyyntö on annettava mieluiten kirjallisena ja riittävän yksilöitynä, jolloin siitä tulee ilmetä ainakin.

  • käsiteltävä tuote esitettynä piirustuksin, tuotteiden määrä, materiaali ja pinnan laatu sekä käyttöolosuhteet.
  • käsittelyn laatuvaatimukset
  • käytettävät standardit
  • suoritettavat tarkastukset ja niiden dokumentointi
  • toimitusaika
  • tarjouspyynnöstä vastaava yhdyshenkilö
  • ympärisönsuojelua koskevat erityisvaatimukset (esim. jätteen talteenotto ja käsittely)

Tarjouksen tekijälle on varattava riittävä aika, kuitenkin vähintään 7 päivää tarjouksen jättämiseen.

Tarjous on yksilöitävä tarjouspyyntöä vastaavaksi ja siinä on lisäksi mainittava:

hinta, maksuehdot, toimitusehto,vakuutukset,vastaava yhdyshenkilö,toimitusaika ja mihin tilaajan on toimitettava tuote käsittelyä varten.

Tarjous on voimassa 30 päivää päiväyksessä luettuna ellei erikseen ole muuta sovittu.

3. Sopimus ilman edeltävää tarjousmenettelyä

Mikäli sopimus tehdään ilman edeltävää tarjouspyyntö-menettelyä, toimitaan osapuolten sopimalla tavalla ja/tai lakia noudattaen standardien mukaisesti.

4. Maksuehdot

4.1 Maksut suoritetaan tilaajan ja toimittajan keskenään sopimien ehtojen mukaisesti

4.2 Lasku päivätään toimituspäivälle, joka on päivä, jona pintakäsitelty tuote sopimuksen mukaan on valmiina noudettavaksi.

4.3 Viivästyneille maksuille sovelletaan korkolain mukaista korkoa

5. Toimitusehto ja -aika, kuljetus, varastointi

5.1 Toimitusehto on "vapaasti toimittajan tehtaalla", EXW (INCOTERMS2000), ellei toisin ole sovittu. Tuotteiden pakkaamisesta sovitaan ja hinnoitellaan erikseen.

5.2 Tilaaja huolehtii valmiiksi käsiteltyjen tuotteiden kuljetuksesta saatuaan toimitusvalmiutta koskevan ilmoituksen. Mikäli valmiiksi käsiteltyjä tuotteita joudutaan varastoimaan yli sovitun toimitusajan, sovitaa siitä ja sen kustannuksista erikseen.

5.3 Toimitusaika sovitaan erikseen toimituskohtaisesti

5.4 Sovittu toimitusaika alkaa tuote-erän saapumisesta pinnoitukseen. Mikäli käsiteltäväksi toimitetun tuotteen ominaisuudet, esim. puhtausaste vastaanottotarkastuksessa, poikkeavat sovitusta, on siitä heti ilmoitettava tilaajalle. Samalla on ilmoitettava poikkeaman vaikutus hintaan, toimitusaikaan ja muihin sopimuksen yksityiskohtiin.

6. Hinta, pakkaus, vastaanotto

6.1 Hinta on "vapaasti toimittajan tehtaalta"ilman pakkausta, ellei muuta ole sovittu. Hintaan ei sisälly arvonlisävero.

6.2 Jos työlle on sovittu yksikköhinta, on tilaajan tarkistettava yksikkömäärät lopputarkastuksen yhteydessä, mikäli tarkastuksen suorittamisesta on sovittu.Lopputarkastus suoritetaan viimeistään tuotteen toimituspäivänä. Ennen toimituspäivää tapahtuneet yksikkömäärien muutokset eivät muuta laskun erääntymispäivää.

6.3 Mikäli pintakäsittelykustannukset nousevat esim. valuuttakurssien muuttumisen,raaka-aine- ja energiakustannusten, maahantuontimaksujen, verojen tai muiden viranomaisten perimien maksujen korotusten tai muiden toimittajasta riippumattomien tekijöidenvaikutuksen vuoksi tavalla, jota ei ole voitu huomioida toimituksen hintaa määrätessä, on toimittajalla oikeus muuttaa sovittua hintaa kustannusten nousua vastaavasti. Hinnan muuttamisesta on kuitenkin neuvoteltava tilaajan kanssa.

7. Pintakäsittelyn tarkastus ja hyväksyminen

mikäli pinnoitteesta tulee tehdä tarkastus- ja mittauspöytäkirja, tulee tilaajan ilmoittaa siitä tilauksen yhteydessä.

8. Ylivoimainen este - purku

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, mikäli sen mukainen toimitus on viivästynyt olennaisesti, vähintään kuitenkin alkuperäisen toimitusajan pituisen ajan esim. työselkkauksen ta muun osapuolista riippumattoman teknisen tai taloudellisen syyn vuoksi, joka ei ole ollut tiedossa sopimusta tehtäessä.


Purkuilmoitus on annettava kirjallisesti, eikä osapuolilla ole oikeutta vaatia korvausta purkamisen aiheuttamista vahingoista.

9. Takuu ja takuuaika

Toimittaja antaa suorittamalleen pintakäsittelytyölle ja siinä käytetylle materiaaleille erikseen sovittavan laajuisen ja pituisen takuun.

10. Korvausvelvollisuus

Mikäli pintakäsiteltävälle tuotteelle käsittelyn aikana aiheutuu (rakenteellisia)vaurioita, jotka johtuvat toimittajan menettelystä ja joita ei voida korjata rakenneosia uusimatta, on toimittaja velvollinen korvaamaan raaka-ainearvon ja tekemään maksutta uuden työn.

Muuta korvausvelvollisuutta toimittajalla ei ole.

11. Muutokset

Näiden sopimusehtojen muutoksista ja lisäyksistä on sovittava kirjallisesti.

12. Määräysten soveltamisjärjestys

mikäli toimitusta koskevan kirjallisen sopimuksen, teknisen erittelyn tai näiden sopimusehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan ensi sijassa kirjallisen sopimuksen, toiseksi teknisen erittelyn ja voimassa olevien standardien ja kolmanneksi näiden sopimusehtojen määräyksiä.

13. Erimielisyydet

Sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet, joita osapuolet eivät voi keskenään ratkaista, ratkaistaan yleisessä alioikeudessa, siitä annettuja määräyksiä noudattaen.

 

TEKNOLOGIA TEOLLISUUS RY.

Eteläranta 10 PL 10, 00131 Helsinki

PUH: (09) 19231, Faksi (09) 624462

www.teknologiateollisuus.fi